Form gửi dữ liệu từ Website lên Google Sheet không dùng Google Forms

Gửi google.load(‘visualization’, ‘1’, {‘packages’:[‘corechart’]}); google.setOnLoadCallback(ValIDS); function ValIDS() { var queryValIDS = new google.visualization.Query(‘//docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=1HpHMfoEnPgESb2XPVCgb7XyGwRAvrq3EoQj4WHj4vhA&sheet=QUERY2’); queryValIDS.send(handleQueryValIDResponse); } function handleQueryValIDResponse(response) { if (response.isError()) …

Lừa 100 lần

Truyện dài 09-11-2010 Ser InvinciP Tác giả: ser Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh —-****—- – Này ! – Gì?! – Tao yêu …