Cha dạy con

Dằn lõng phận thái nhớ nghe con

Nước nọ có ròng khi có lớn

Trăng tròn có khuyết nhớ nghe con

Mây tan rồi hiệp chăng con ước

Ước được tôi hiền nhớ nghe con

Con ơi! Bán dữ mua lanh lại

Thửa nhược tháng cường nhớ nghe con

Con yếu đó là con có mạnh

Dại ấy con khôn nhớ nghe con

Người khôn lớn tiếng hơn mọi việc

Con dại được thời nhớ nghe con

Nhẫn được rồi nhàn hơn mọi lẽ

Thú vui đạo đức nhớ nghe con

Khất uống chè mai hơi ngọt ngọt

Sốt kề kinh kệ nhớ nghe con

Có chi ví đặng đường đạo đức

Lành ấy là nhớ nghe con

Sớm kệ trau tria khai tâm huệ

Chiều kinh mở trí nhớ nghe con

Con ơi! Hãy nhớ lời cha dạy

Muôn việc chỉ rành nhớ nghe con

Từ câu từ lý con hiểu nghĩa

Xét thấu chơn truyền nhớ nghe con

Một ăn một nói con tự nghĩ

Một ở một lòng nhớ nghe con

Coi kinh xem kệ con xét lý

Hiếu nghĩa cho rành nhớ nghe con

Nam nhi ơn nước nợ nhà đấy

Trung hiếu còn đây nhớ nghe con

Trả lời