Cha dạy con

Nghe lời cha dạy nhơ nghe con

Tam cang giữ đạo phải cho tròn,

Thứ nhứt trung quân cho trọn trí,

Thứ nhì hiếu phụ nhơ nghe con.

Thứ ba chồng vợ tình trọn nghĩa,

Đó là cang đạo nhớ nghe con,

Ngũ thường năm lẽ con phải giữ,

Lễ, nhơn, trí, tín nhớ nghe con

Chữ nhơn mến vật thường người vậy

Chữ nghĩa dừng tham nhớ nghe con

Chữ lễ đừng ham bài bạc điếm

Chữ trí rượu trà bỏ nghe cọn

Chữ tín thật tình dừng nói xảo,

Tam cang thững ngũ nhớ nghe con

Con nới với ai gìn lễ phép,

Biết cung, biết kỉnh nhớ nghe con

Ăn ơn thẳng ngay đừng cho vay

Việc làm chơn chánh nhớ nghe con

Kính cha thờ mẹ lòng phải tưởng

Thương tình huynh đệ nhớ nghe con

Cô bác cậu dì con yêu kính

Mến tình làng xóm nhớ nghe con

Con ở đời nầy con nhịn nhục

Nhịn thời con khỏe nhớ nghe con

Nhẫn đặng một lòi con vô sự

Thái bình trăm họ nhớ nghe con

Trung quân hiếu phụ con nên xử,

Nợ đất ơn trời nhớ nghe con

Bỏ đời theo đạo không làm ác

Giữ một lòng lành nhớ nghe con

Tử sanh sống thác con nhớ nệ

Miễn đạo cho tròn nhớ nghe con

Buồng ăn vàng đống không khuây đặng

Vui miếng chay lòng nhớ nghe con

Chĩnh chệ thuyền ba ai tự thách

Nghêu ngao kinh kệ nhớ nghe con

Ai khôn lớn tiếng càng đa sự

Con dại nhịn lời nhớ nghe con

Kẻ mạnh tranh cường càng vướng họa

Con yếu thời lành nhớ nghe con

Người dữ mặc người con chớ dữ

Con lành giũ đạo nhớ nghe con

Kẻ giàu hàng lãnh chơi đủ sách

Con khó nâu sồng nhớ nghe con

Ai ghét con, con chớ ghét

Đừng hờn người đó nhớ nghe con

Người đó mắng con con chớ giận

Đừng lòng oán ghét nhớ nghe con

Dầu con có thể hơn người đặng

Con chẳng ỷ quyền nhớ nghe con

Hơn kẻ lắm lời thêm cai khổ

Thua người cũng khổ nhớ nghe con

Được thế lấn cheng càng cay đắng

Thất lời cũng khổ nhớ nghe con

Tích ác lắm lời càng mệt trí,

Làm lành thì khỏe nhớ nghe con

Tích thiên phật trời thương giáng phước

Hung hăng mang họa nhớ nghe con

Lưới rộng của trời qua chẳng lọt

Mảy may không sót nhớ nghe con

Bạc vạn của người không chuộc đặng

Làm lành thì khỏe nhớ nghe con

Gắng chí từ đây không lìa đạo

Quyết tròn chữ thiện nhớ nghe con

Đủ đức trọn lành con đắc đạo

Về nơi tiên cảnh nhớ nghe con

Hữu chí thiên đường con ở đặng

Trả lời