[Clip vui] – Dự đoán kết quả U23 Việt Nam & Qatar cùng Nhà tiên tri GÀ TRỐNG

DEAD OR ALIVE, 1 màn quyết định thật cân não
Nếu chú gà không dự đoán được sẽ có món gà quay cho hôm nay.
(^3^)   NÀO TA CÙNG DỰ ĐOÁN  (^3^)