Mẹ dạy con

Ngày nay mẹ xuống dìu dắt trẻ

Đạo đức là đường nhớ nghe con

Nhẫn được một điều đi một bước

Nhịn hoài mau tới nhớ nghe con

Kẻ thế chê con ngàn muôn việc

Như trau ngọc sáng nhớ nghe con

Người có nhục con cho đến thế

Như lủa thử vàng nhớ nghe con

Sen nở dưới bủn không lấm ướt

Cư trần chẳng nhiễm nhớ nghe con

Bạch ngọc chờ con về đặng thưởng

Huỳnh kim đợi trẻ nhớ nghe con

Động đình cảnh cũ mau về ngự

Bồng đảo mẹ chờ nhớ nghe con

Tửu cúc vui chơi nơi cung nguyệt

Thơ thần ngâm vịnh nhớ nghe con

Khi thời non nước khi vân cẩu

Lúc động đình hồ nhớ nghe con

Con ơi! Trổi bước mau về đến

Để mẹ đợi chờ nhớ nghe con

Muôn năm có một kì khai đạo

Sớm bước mau về nhớ nghe con

Con nhắm cho ngay đường đạo chánh

Cứ bước lên hoài nhớ nghe con

Trả lời