Mẹ dạy con

Con ơi! Để bước sang thuyền đạo

Mẹ rước con về nhớ nghe con

Đắm chi thế sự mùi tục lụy

Bể trầm luôn nhớ nghe con

Đến chốn đạo mầu qua nghiệp chướng

Cửa không toan gở nhớ nghe con

Tuy xác của con nơi phàm tục

Tâm con lìa thế nhớ nghe con

Trí tịnh phật Tiên đều ở trí

Tâm sao ma quỉ nhớ nghe con

Con muốn tìm đâu coi chơn lý

Bằng sái thời thôi nhớ nghe con

Con ôi! Mẹ dạy con cặn lẽ

Mẹ chỉ phân rành nhớ nghe con

Coi kệ xét suy từ lý nghĩa

Xem kinh phải hiểu nhớ nghe con

Giả chơn hai nghĩa con phân biện

Tà chánh lọc lừa nhớ nghe con

Xét kỹ cho rành câu chơn lý

Suy cùng phải quấy nhớ nghe con

Nước nọ có trong còn có đục

Trăng tỏ còn mờ nhớ nghe con

Mẹ đã dạy con không sai sót

Con rán mà tầm nhớ nghe con

Trả lời