Sư tử ốm

Sư tử đến này tận số, nằm ốm bẹp chờ chết ở cửa hang, thở chẳng ra hơi. Những con thú khác dưới trướng Sư tử mon men lại gần. Thấy sư tử sắp hết hơi, chúng trộm nghĩ:” Bây giờ là lúc thanh toàn thù”. Thế là trước hết, Lợn lòi tiến lên dùng răng nanh ủi sư tử. Rồi bò rừng với cặp sừng xông thẳng đến húc vào sư tử. Sư tủ vẫn đành chịu nằm bó tay trước bầy thú. Đến lượt lừa, khi cảm thấy yên tâm không còn nguy hiểm gì nữa, thì quay đuôi lại đá vào mặt sư tử một cái.” Thế này là chết hai lần rồi còn gì”- Sư tử rên lên.