Thơ từ giã

Tả đề một bức thơ hồng

Từ ngày mượn xác hồng trần đến nay

Bút thần tinh khiết tỏ bày

Lời châu tiếng ngọc ra tài minh oan?

Ngỏ cùng nam nữ trần gian

Ta xin từ giã xóm làng ở đây

Gót hài tách dậm đàng mây

Chơn vàng đạp gió lầu tây ta về

Đau lòng giọt lệ tràn trề

Châu rơi lã chã thảm thê dương trần

Từ ngày xa cách am vân

Phân tay thầy tớ muôn phần đắng cay

Thương dời mượn xác tỏ bày

Mến vì dân chúng đêm ngày chẳng an

Thương dân chịu mãi cơ hàn

Đói no hai lẽ chẳng màng chi thân

Miễn cho già trẻ bước lần

Qua đường đạo đức chẳng cần chi ta

Kêu trần dụng tiếng Bá Nha

Trả lời