Cái nón

Cái nón Phiên chợ hôm trước, mẹ mua cho tôi một cái nón. Tôi rất thích miệng nón rộng bằng …

Form gửi dữ liệu từ Website lên Google Sheet không dùng Google Forms

Gửi google.load(‘visualization’, ‘1’, {‘packages’:[‘corechart’]}); google.setOnLoadCallback(ValIDS); function ValIDS() { var queryValIDS = new google.visualization.Query(‘https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=1HpHMfoEnPgESb2XPVCgb7XyGwRAvrq3EoQj4WHj4vhA&sheet=QUERY2’); queryValIDS.send(handleQueryValIDResponse); } function handleQueryValIDResponse(response) { if (response.isError()) …