Cha dạy con

Nam tủ hiếu nhà nhớ nghe con

Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi lão

Dương thần tế quốc nhớ nghe con

Cất nhà che chở khi mưa nắng

Gieo giống hòa lòng nhớ nghe con

Bắp bẹ nở trong nong đầy đặc đất

Nấu nướng nồi niêu nhớ nghe con

Ruộng rẫy búa rìu đầy cội thí

Có trồng có hưởng nhớ nghe con

Cấy cày ruộng rẫy lành con nhớ

Mãi làm đứng nghỉ nhớ nghe con

Chất phác canh điền lòng ngay thẳng

Đừng gian đừng vậy nhớ nghe con

Chẳng thẹn ba sanh trong thế giới

Ấy là đáng mặt nhớ nghe con

Sống trong thế sự ngàn thu giả

Chết tiếng lưu truyền nhớ nghe con

Trung quân hiếu phụ oằn vai gánh

Nợ nước ơn nhà nhớ nghe con

Phận làm trai phải gìn nhân đạo

Tu mi cho trọn nhớ nghe con

Mẹ cha chẳng thẹn sanh nam tử

Trả lời