Cha dạy con

Quần tơi ấm ấm nhớ nghe con

Song mai khỏi cúi thân nhân tại

Cửa  trúc chẳng quì nhớ nghe con

Chẳng tham phú quí thân chẳng lụy

Không màng lợi thế nhớ nghe con

Miễn đạo cho tròn công danh sẵn

Đai cân áo gấm nhớ nghe con

Công danh của thế công danh mộng

Phú quí ảo huyền nhớ nghe con

Sang giàu của đạo sang giàu chắc

Phú quí lành bên nhớ nghe con

Cha con còn ở trên ngàn cây

Đợi trẻ làm tròn nhớ nghe con

Sớm cày trồng tỉa nơi ruộng trí

Chiều cấy điền tâm nhớ nghe con

Bắp khoai mè đậu trong bốn giống

Con rán gieo trồng nhớ nghe con

Giúp đỡ cha già trong cơn yếu

Đền ơn sanh dưỡng nhớ nghe con

Gia lần trí kiến gia hiếu tử

Quốc loạn trung thần nhớ nghe con

Con biết thương cha con mến mẹ

Đó là hiếu tử nhớ nghe con

Tu mi trung ái chẳng con ước

 

Trả lời