Cha dạy con

Vô tâm địa ngục nhớ nghe con

Bỏ lòng ham muốn đường cho đục

Lược lòng trong sạch nhớ nghe con

Đêm nằm bằng tưởng đường đạo chánh

Ngày thời cũng vậy nhớ nghe con

Tập tánh cho nhuần câu ái

Rèn lòng lương thiện nhớ nghe con

Dầu ai biều bỏ lòng con chẳng

Nắm mối chơn truyền nhớ nghe con

Dầu  cho con tử con chớ sợ

thửa chết cũng đành nhớ nghe con

Vàng bạc của đời con kiếm đặng

Đạo mầu khó kiếm nhớ nghe con

Quyết dạ hy sanh trời đâu phụ

Thành lòng phật cứu nhớ nghe con

Cái chết của con không giữ đặng

Đừng thèm quí tử nhớ nghe con

Chết thơm bay khắp hơi bát ngát

Sống thúi mà mà chi nhớ nghe con

Tương rau ngọt ngọt qua ngày tháng

Kinh kệ thơm thơm nhớ nghe con

Ao bã hâm hâm không lạnh lẽo

 

Quần tơi ấm ấm nhớ nghe con

Song mai khỏi cúi thân nhàn tại

Cửa trúc chẳng quì nhớ nghe con

Chẳng tham phú quí thân chẳng lụy

Không màng lợi thế nhớ nghe con

Miễn đạo cho tròn công danh sấn

Đại cần áo gấm nhớ nghe con

Công danh của thế công danh mộng

Phú quí ảo huyền nhớ nghe con

Sang giàu của đạo sang giàu chắc

Phú quí lành bền nhớ nghe con

Cha con còn ở trên ngàn ấy

Đợi trẻ làm tròn nhớ nghe con

Sớm cày trồng tỉa nơi ruộng trí

Chiều cấy điền tâm nhớ nghe con

Bắp khoai mè đậu trong bốn giống

con rán gieo trồng nhớ nghe con

Giúp đỡ cha già trong cơn yếu

đền ơn sanh dưỡng nhớ nghe con

Gia lần trí  kiến gia hiếu tử

Quốc loạn trung thần nhớ nghe con

Con biết thương cha con mến me

Đó là hiếu tử nhớ nghe con

Tu mi trung ái chẳng có ước

 

Trả lời