Mẹ dạy con

Nghe lời mẹ dạy nhớ nghe con

Tam tùng là mối giữ cho tròn

Tứ đức mối giềng lòng khắn khắn

Phận làm nhi nữ nhớ nghe con

Chữ công làm việc  đừng biêng nhác

Xem xét làm việc đừng biếng nhác

Chữ dung thứ lỗi cho kẻ quấy

Bồi đắp gia đình nhớ nghe con

Chữ ngôn lời nới cho nhơn đức

Kính mẹ thờ cha nhớ nghe con

Chữ hạnh bốn điều làm cho trọn

Cách ăn thói ở nhớ nghe con

Sớm lo công việc cho cha mẹ

Chiều tầm đạo hạnh nhớ nghe con

Nhẫn nhẫn oan gia đều tiêu hết

Nhịn nhịn thời xong nhớ nghe con

Ai chê con dại con có trí

Chớ giận chi người nhớ nghe con

 

Trả lời