Mẹ dạy con

Kẻ chê con yếu thì con mạnh

Con đừng ghét kẻ nhớ nghe con

Người quấy với con thứ lỗi

Kẻ xấu tha người nhớ nghe con

Lánh xa ke dữ con vô họa

Tầm chốn người lành nhớ nghe con

Cứ tưởng câu lành nơi trong trí

Mãi làm đức hạnh nhớ nghe con

Nối gót liền chơn qua bể khổ

Theo mẹ về ngôi nhớ nghe con

Then lấn làm chi cuộc đời mộng

Trăm cay ngàn đắng nhớ nghe con

Chẳng thà dưa muối qua cảnh khổ

Mỹ vị mà đau nhớ nghe con

Sớm kệ chiều kinh dằn tánh hỏa

Dập tắt lửa lòng nhớ nghe con

Cải rau hẩm hút qua ngày tháng

Dưa muối bền lòng nhớ nghe con

Con ơi! Hãy nhớ lời mẹ dạy

Một tấm lòng thành nhớ nghe con

Thân con dầu có vùi cát bụi

Mưa nắng đừng sờn nhớ nghe con

Mai cơm chiều cháo con đành vậy

Xin được chữ lành nhớ nghe con

Trả lời