Mẹ dạy con

cảnh thế vui chi rồi lại khổ

Mối đạo là nhàn nhớ nghe con

Tu luyện nhọc nhằn trong một buổi

Ngàn năm tự toại nhớ nghe con

Chịu khó đắng cay cùng thế sự

Rồi về cảnh cũ nhớ nghe con

Ai có mắng con lơ tai điếc

Làm ngơ lấp mắt nhớ nghe con

Mượn tánh dại khờ qua bể khổ

Lấy đời làm đạo nhớ nghe con

Chọn tiếng ngọt ngon khuyên kẻ quấy

Lựa lời chỉ dạy nhớ nghe con

Chờ nói với người lời cay đắng

Lấy điều lễ phép nhớ nghe con

Con ơi! Mẹ dặn lời cặn kẽ

Phải rán làm tròn nhớ nghe con

Bát nhã thuyền sang qua rước trẻ

Mau mau mẹ đợi nhớ nghe con

Cảnh xưa còn đó con đâu vắng

Ngôi cũ còn đây nhớ nghe con

Mẹ con xa cách ngàn thu đấy

Thương xót lòng nầy nhớ nghe con

Trả lời