Cha dạy con

Thất tổ đẹp lòng nhớ nghe con

Muôn kiếp tổ tiên nơi chín suối

Phụ mẫu sanh tiền trên thế sự

Mừng cho con hiếu nhớ nghe con

Lập thân thánh đạo lưu danh hậu

Di hiển cửu huyền nhớ nghe con

Phụ xử tử vong quân thần tử

Đó là hiếu trọn nhớ nghe con

Muốn thoát chim lồng trong cá chậu

Thành lòng thiện niệm nhớ nghe con

Bốn mùa kinh kệ không sai buổi

Tám tiết chay lòng nhớ nghe con

Xa đường ác trược con chớ lắm

Gần cửa đạo lành nhớ nghe con

Con ơi! Cha dạy từng nét dấu

Con rán tri tầm nhớ nghe con

Chơn tóc kẽ răng cha phân cạn

Cách ăn thói ở nhớ nghe con

Sớm lo hành đạo cho kịp tiết

Để muộn trễ thời nhớ nghe con

Năm dài lao khổ con chịu nổi

Tháng vắn gần đây nhớ nghe con

Nhẫn trí tâm kinh ôn chờ đợi

 

Trả lời