Mẹ dạy con

Thân con phận gái thân bồ liễu

Tứ đức rán gìn (giồi) nhớ nghe con

Nội trợ tề gia khăn sửa trắp

Tam tùng phận gái nhớ nghe con

Sớm kệ trau tria tầm chơn lý

Chiều kinh mở trí nhớ nghe con

Tương rau hẩm hút chờ vận tới

Dưa muối đợi thời nhớ nghe con

Niềm xưa gương sáng trăng in nước

Ước được gái lành nhớ nghe con

Mẹ ở bên sông còn chờ đợi

Con về cho kịp nhớ nghe con

Con có đi về đem tứ đức

Tam tùng con gánh nhớ nghe con

Noi theo đường đó mà đến sớm

Để bước lần dò nhớ nghe con

Tháng đợi trông con mòn đôi mắt

Năm chờ mỏi dạ nhớ nghe con

Mau mau bước sớm thuyền ra rước

Rước trẻ đem về nhớ nghe con

Da xưa vắng vẻ không thấy bóng

Bến cũ con chờ nhớ nghe con

Kêu rước khách trần không kẻ đến

Thuyền chèo mỏi cánh nhớ nghe con

Trả lời