lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời …

Lịch

Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặng rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời …